Postanowieniem Prezydenta RP z 03 sierpnia 2012 r. Pan Maciej Ziętara został mianowany Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Repu­blice Kolumbii, Republice Panamy, Republice Dominikańskiej, Republice Haiti, Saint Lucia oraz w Antigui i Barbudzie

Pan Maciej Zię­ta­ra posta­no­wie­niem Pre­zy­den­ta RP z 03 sierp­nia 2012 r. został mia­no­wa­ny Amba­sa­do­rem Nad­zwy­czaj­nym i Peł­no­moc­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Repu­blice Kolum­bii, Repu­bli­ce Pana­my, Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej, Repu­bli­ce Haiti, Saint Lucia oraz w Anti­gui i Barbudzie.

Życzy­my Jego Eks­ce­len­cji Panu Amba­sa­do­ro­wi dużo suk­ce­sów w peł­nie­niu jego misji.

 

 

 

Marek Piwo­war­ski

Kon­sul Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

w Puer­to Plata

Repu­bli­ka Dominikańska

 

Nota bio­gra­ficz­na :

Pan Maciej Zię­ta­ra uro­dził się w 1971 r. w Kiel­cach, a z wykształ­ce­nia jest ibe­ry­stą. Ukoń­czył Wydział Neo­fi­lo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, a w latach 1995–1997 stu­dio­wał rów­nież na Naro­do­wym Auto­no­micz­nym Uni­wer­sy­te­cie w Mek­sy­ku uzy­sku­jąc tytuł magi­stra w dzie­dzi­nie Laty­no­ame­ry­ka­nist­ki. Przed roz­po­czę­ciem pra­cy w MSZ pan Maciej Zię­ta­ra zaj­mo­wał się prze­kła­da­mi lite­ra­tu­ry i kry­ty­ką lite­rac­ką, mię­dzy inny­mi w dru­go­obie­go­wym piśmie „Nurt”. Współ­pra­co­wał rów­nież z wydaw­nic­twa­mi „Muza”, „Noir sur Blanc” oraz „Kul­tu­rą Pary­ską” a tak­że pismem „Lite­ra­tu­ra na świe­cie”. W 2000 r. został wyróż­nio­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Tłu­ma­czy Pol­skich za prze­kład prozy.

Pan Maciej Zię­ta­ra w MSZ pra­cu­je od 1992 r. Począt­ko­wo w Depar­ta­men­cie Azji, Austra­lii i Ame­ry­ki Łaciń­skiej, następ­nie jako kie­row­nik zespo­łu do spraw Ame­ry­ki Łaciń­skiej odpo­wie­dzial­ny był za współ­pra­cę dwu­stron­ną z Mek­sy­kiem, Kubą i Ame­ry­ką Środ­ko­wą. Odpo­wia­dał rów­nież za obsłu­gę gru­py robo­czej do spraw Ame­ry­ki Łaciń­skiej i repre­zen­to­wał Pol­skę w gru­pie eks­per­tów NATO.

W Amba­sa­dzie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w San­tia­go w latach 2003–2009, naj­pierw w ran­dze II sekre­ta­rza, a potem w ran­dze I sekre­ta­rza odpo­wia­dał za spra­wy poli­tycz­ne, kon­su­lar­ne, pro­mo­cji i pra­sy. Peł­nił rów­nież przez dłu­gi okres cza­su funk­cję zastęp­cy Amba­sa­do­ra, a w ostat­nim roku swo­jej misji był kie­row­ni­kiem pla­ców­ki w ran­dze char­ge d’affaires. Brał udział w nego­cja­cji umów dwu­stron­nych z Chi­le takich jak umo­wa o współ­pra­cy w dzie­dzi­nie nauki i tech­ni­ki czy też umo­wa o współ­pra­cy w zwal­cza­niu prze­stęp­czo­ści zor­ga­ni­zo­wa­nej. Ma też osią­gnię­cia w dyplo­ma­cji publicz­nej i do tych osią­gnięć mie­dzy inny­mi moż­na zali­czyć orga­ni­za­cję spek­ta­kli Teatru Ósme­go Dnia, któ­re w San­tia­go obej­rza­ło kil­ka­dzie­siąt tysię­cy widzów. Na pod­kre­śle­nie zasłu­gu­je rów­nież jego zaan­ga­żo­wa­nie we współ­pra­cę z kolo­nią i spo­łecz­no­ścią żydow­ską, któ­rej owo­cem były pierw­sza w histo­rii wysta­wa na temat histo­rii chi­lij­skiej Polo­nii oraz publi­ka­cje doty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki polsko-żydowskiej.

Od powro­tu do cen­tra­li, a mia­no­wi­cie od 2009 r. pan Maciej Zię­ta­ra pra­cu­je w Depar­ta­men­cie Ame­ry­ki i odpo­wia­da za sto­sun­ki dwu­stron­ne z Kubą, Wene­zu­elą, pań­stwa­mi Kara­ib­ski­mi, ale tak­że za pomoc roz­wo­jo­wą dla Ame­ry­ki Łaciń­skiej i współ­pra­cę z pol­ski­mi orga­ni­za­cja­mi pozarządowymi.

Sys­te­ma­tycz­nie pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje i są licz­ne tego przy­kła­dy. Mię­dzy inny­mi w szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Insty­tut ONZ i Kole­gium Euro­pej­skie. Pan Maciej Zię­ta­ra bie­gle wła­da języ­kiem hisz­pań­skim, angiel­skim i fran­cu­skim. Jest żona­ty i ma dwie córki.
Posta­no­wie­niem Pre­zy­den­ta RP z 03 sierp­nia 2012 r. Pan Maciej Zię­ta­ra został mia­no­wa­ny Amba­sa­do­rem Nad­zwy­czaj­nym i Peł­no­moc­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Repu­blice Kolum­bii, Repu­bli­ce Pana­my, Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej, Repu­bli­ce Haiti, Saint Lucia oraz w Anti­gui i Bar­bu­dzie. W dniu 09.10.2013 r. Amba­sa­dor M. Zię­ta­ra zło­żył kopie listów uwie­rzy­tel­nia­ją­cych na ręce Wice­mi­ni­stra Spraw Zagra­nicz­nych Domi­ni­ka­ny, Jose Manu­ela Trullolsa.
http://​doku​men​ty​.rcl​.gov​.pl/​M​2​0​1​2​0​0​0​0​6​9​0​0​1​.​pdf