Kategoria: Porady

Informator Ekonomiczny MSZ RP

Infor­ma­tor Eko­no­micz­ny Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP jest źró­dłem infor­ma­cji o Domi­ni­ka­nie zawie­ra­ją­cym bar­dzo dużo cie­ka­wych informacji…

czy­taj dalej

Polacy nie mający uregulowanego statusu imigracyjnego na Dominikanie

Pola­cy któ­rzy prze­by­wa­ją dłu­gi okres na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej  bez ure­gu­lo­wa­nia swo­je­go sta­tu­su imi­gra­cyj­ne­go  aby zale­ga­li­zo­wać swój pobyt poprzez uzy­ska­nie  rezy­den­cji  tym­cza­so­wej  muszą opu­ścic teren Domi­ni­ka­ny i uzy­skać Visa de Resi­den­cia w odpo­wied­nim kon­su­la­cie domi­ni­kań­skim ( w przy­pad­ku Pol­ski w Brukseli )…

czy­taj dalej

Przykład dokumentów potrzebnych do Visa de Residencia Republiki Dominikańskiej

Do ubie­ga­nia się o tę wizę któ­ra pozwa­la sta­rać  się o rezy­den­cję cza­so­wą ( resi­den­cia tem­po­ral) potrzeb­ne bedą naste­pu­ją­ce doku­men­ty: 1. Wypeł­nio­ny wnio­sek wizo­wy .Nale­ży wypeł­nić w spo­sób czy­tel­ny dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi uży­wa­jąc czar­ne­go tuszu lub kom­pu­te­ra, pod­pi­sa­ny przez wnio­sko­daw­cę (dla…

czy­taj dalej

Nowe wymogi odnośnie dokumentów wymaganych do odnowienia stałej rezydencji dominikańskiej

  Od 01.06 obo­wią­zu­ją nowe prze­pi­sy odno­śnie doku­men­tów nie­zbęd­nych do prze­dłu­że­nia rezy­den­cji  sta­łej (resi­den­cia per­ma­nen­te ) . Pierw­sze prze­dłu­że­nie jest waż­ne rok a kolej­ne 4 lata .  Aby prze­dłu­żyć rezy­den­cję sta­łą nale­ży zło­żyć w D.G.M nastę­pu­ją­ce doku­men­ty : – for­mu­larz z prośba…

czy­taj dalej

Opłacenie kuriera odbierającego paszport z Ambasady w Bogocie

Sza­now­ni Pań­stwo , W związ­ku z ostat­ni­mi infor­ma­cja­mi o nie­do­god­no­ściach zwią­za­nych z opła­ce­niem kurie­ra mają­ce­go ode­brać doku­men­ty (n.p pasz­por­ty ) z Amba­sa­dy w Bogo­cie celem dostar­cze­nia na Domi­ni­ka­nę (zgod­nie z upo­waż­nie­niem pisem­nym dla wydzia­łu kon­su­lar­ne­go do dostar­cze­nia doku­men­tów ta dro­gą ) wyja­śnia­my spraw­dzo­ną dro­gę : Nale­ży udać…

czy­taj dalej