KOMUNIKAT – BARDZO PILNE

Sza­now­ni Państwo,

W związ­ku z pla­no­wa­ną orga­ni­za­cją lotów czar­te­ro­wych z Domi­ni­ka­ny do Pol­ski, Amba­sa­da RP w Pana­mie zwra­ca się do wszyst­kich osób, któ­re nie mają zapew­nio­ne­go powro­tu do Pol­ski przez agen­cje podró­ży lub komer­cyj­ne linie lot­ni­cze, a są zain­te­re­so­wa­ne sko­rzy­sta­niem z lotów czar­te­ro­wych Pol­skich Linii Lot­ni­czych LOT, o zare­je­stro­wa­nie się na por­ta­lu https://​lot​do​do​mu​.com/ oraz o wypeł­nie­nie wszyst­kich for­mal­no­ści, o któ­re zosta­nie­cie Pań­stwo poproszeni.

Infor­mu­je­my, że stro­na https://​lot​do​do​mu​.com/ jest zarzą­dza­na przez Pol­skie Linie Lot­ni­cze LOT, któ­re będą prze­ka­zy­wać dal­sze infor­ma­cje doty­czą­ce orga­ni­zo­wa­nych lotów.

Klik­nię­cie przy­ci­sku „wyślij” po wypeł­nie­niu wnio­sku zgło­sze­nio­we­go ozna­cza sku­tecz­ne zło­że­nie reje­stra­cji, a wszyst­kie dane tra­fia­ją do ana­liz przez PLL LOT i Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych. Jeże­li połą­cze­nie, reali­zo­wa­ne w ramach ope­ra­cji #LOT­do­Do­mu, będzie wyko­ny­wa­ne do miej­sca, w któ­rym Pań­stwo aktu­al­nie prze­by­wa­ją – otrzy­ma­ją Pań­stwo powia­do­mie­nie e‑mail o moż­li­wo­ści zaku­pu bile­tu poprzez stro­nę PLL LOT https://​lot​.com/. Na tej witry­nie tak­że, po klik­nię­ciu w czer­wo­ny ban­ner, któ­ry znaj­du­je się na górze stro­ny, moż­na zna­leźć wię­cej infor­ma­cji, w tym wykaz spe­cjal­nych rej­sów reali­zo­wa­nych w ramach ope­ra­cji #LOT­do­Do­mu.

Przy­po­mi­na­my, że oso­by prze­by­wa­ją­ce poza Domi­ni­ka­ną będą zmu­szo­ne dotrzeć na nią we wła­snym zakre­sie w celu sko­rzy­sta­nia z czarterów.

Bar­dzo pro­szę o pil­ne potrak­to­wa­nie niniej­sze­go komu­ni­ka­tu i prze­ka­zy­wa­nie go Roda­kom, któ­rzy nie pozo­sta­ją w kon­tak­cie z Amba­sa­dą RP w Panamie.

 

Zespół Amba­sa­dy RP w Panamie

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski