Komunikat dla osób poszkodowanych przez Biuro Podróży Alba Tour Polska Sp. z o.o.

Oso­by poszko­do­wa­ne przez Biu­ro Podró­ży Alba Tour Pol­ska Sp. z o.o. mogą zgła­szać swo­je rosz­cze­nia na niniej­szym for­mu­la­rzu.

For­mu­larz nale­ży zło­żyć oso­bi­ście lub prze­słać pocz­tą na adres:

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go w Poznaniu
Depar­ta­ment Spor­tu i Turystyki
ul. Pie­ka­ry 17
61–823 Poznań

W związ­ku ze spro­wa­dze­niem wszyst­kich klien­tów Biu­ra Podró­ży Alba Tour Pol­ska Sp. z o.o. z Egip­tu do kra­ju, info­li­nia dla klien­tów poszko­do­wa­nych przez Biu­ro dzia­łać będzie:

- w sobo­tę 14 lip­ca 2012 r. do godz. 15.00
nr tel.: +48 61 626 68 55 oraz +48 61 626 68 51
– następ­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 7.30 – 15.30 (w godzi­nach pra­cy Urzę­du) – nr tel.: +48 61 626 68 50 oraz +48 61 626 68 55

Klien­tów, któ­rzy wyku­pu­jąc ofer­tę Alba Tour Pol­ska Sp. z o.o. korzy­sta­li z pośred­nic­twa Gro­upon Pol­ska, zachę­cam do zapo­zna­nia się z ofi­cjal­nym oświad­cze­niem Zarzą­du Gro­upon Pol­ska zamiesz­czo­nym na stro­nie: http://​blog​.gro​upon​.pl

Kon­sul Hono­ro­wy RP
w Puer­to Plata
Marek Piwo­war­ski