Komunikat dla Polaków przebywających za granicą w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Jeże­li podró­żu­jesz w ramach zor­ga­ni­zo­wa­nej wyciecz­ki, skon­tak­tuj się z orga­ni­za­to­rem – powi­nien pomóc w powro­cie do kraju.

 

Jeże­li podró­żu­jesz na wła­sną rękę, postę­puj zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi linii lot­ni­czej. Ustal z nią moż­li­wość zmia­ny bile­tu na lot do inne­go pań­stwa UE, z któ­re­go będziesz mógł dostać się do Pol­ski dro­gą lądo­wą (samo­cho­dem oso­bo­wym, busem lub auto­ka­rem). Na tę chwi­lę jedy­ną moż­li­wo­ścią jest wjazd z tere­nu Niemiec.

 

Skon­tak­tuj się z ubez­pie­czy­cie­lem w celu prze­dłu­że­nia poli­sy i usta­le­nia moż­li­wo­ści pokry­cia kosz­tów zmian i prze­dłu­ża­ją­ce­go się pobytu.

 

Jeże­li koń­czą ci się pie­nią­dze na dal­szy pobyt za gra­ni­cą, skon­tak­tuj się z bli­ski­mi. Kon­sul może udzie­lić pomo­cy finan­so­wej w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, oso­bom, któ­re nie mają żad­nej moż­li­wo­ści uzy­ska­nia jej od bli­skich.  https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​d​y​p​l​o​m​a​c​j​a​/​j​a​k​i​e​j​-​p​o​m​o​c​y​-​m​o​z​e​-​u​d​z​i​e​l​i​c​-​k​o​n​sul>

 

Jeże­li nie masz żad­nej moż­li­wo­ści powro­tu do Pol­ski, wyślij nam ema­il na adres urzędu

Panama.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Podaj swo­je dane oso­bo­we i opisz krót­ko swo­ją sytu­ację oraz miej­sce, w któ­rym prze­by­wasz. Jeże­li poja­wi się moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia spe­cjal­nych lotów czar­te­ro­wych do Pol­ski, to poin­for­mu­je­my Cię o tym.

 

Wszy­scy pol­scy oby­wa­te­le znaj­du­ją­cy się aktu­al­nie za gra­ni­cą są upraw­nie­ni do wjaz­du na tery­to­rium kra­ju. Każ­dy oby­wa­tel wra­ca­ją­cy do Pol­ski zosta­nie prze­ba­da­ny i skie­ro­wa­ny na obo­wiąz­ko­wą 14-dnio­wą kwarantannę.

 

Wię­cej infor­ma­cji na temat zamknię­cia gra­nic znaj­dziesz na stro­nie gov​.pl: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​s​/​z​a​m​y​k​a​m​y​-​g​r​a​n​i​c​e​-​p​r​z​e​d​-​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​sem

 

Z wyra­za­mi szacunku

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski