Koniec stanu wyjątkowego w Dominikanie 01.07.2020

W dniu 01 lip­ca 2020 – śro­da ‑koń­czy się stan wyjąt­ko­wy na tere­nie Repu­bli­ki Dominikańskiej .
Od nie­dzie­li 28 czerw­ca 2020 roku znie­sio­na zosta­je tak­że godzi­na policyjna .

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski