Konsulat na Twitterze

Miło jest nam poin­for­mo­wać, że od nie­speł­na mie­sią­ca dzia­ła kon­to Kon­su­la­tu w Puer­to Pla­ta w popu­lar­nym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym Twit­ter. Entu­zja­stów mikro­blo­go­wa­nia chcą­cych śle­dzić wyda­rze­nia doty­czą­ce Kon­su­la­tu zapra­sza­my pod adres https://​twit​ter​.com/​P​L​e​n​D​o​m​i​n​i​c​ana, bądź do klik­nię­cia nowej pozy­cji w głów­nym menu strony.