Koronawirus – informacje dla turystów polskich w Dominikanie

W związ­ku z zamknię­ciem gra­nic Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z powo­du zagro­że­nia epidemicznego
pol­skich tury­stów na Domi­ni­ka­nie któ­rzy mie­li zapla­no­wa­ny powrót do Pol­ski lota­mi rej­so­wy­mi pro­si­my pil­nie o prze­sła­nie maila do Amba­sa­dy RP w Pana­mie na adres: panama.amb.sekretariat@msz.gov.pl Pro­szę wska­zać swo­je dane, nr tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, pla­no­wa­ną date wylo­tu i nazwę linii lotniczych.

☎️W związ­ku z roz­wo­jem sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej MSZ uru­cha­mia info­li­nię dot. moż­li­wo­ści prze­kra­cza­nia gra­nic państw.

Numer info­li­nii: +48 22 523 8880

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski