Listy komisyjne

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIADOMYM CZYNI, że uzna­jąc za słusz­ne i poży­tecz­ne w inte­re­sie utrzy­ma­nia i roz­wo­ju sto­sun­ków przy­jaź­ni ist­nie­ją­cych mię­dzy Rze­czą­po­spo­li­tą Pol­ską i Repu­bli­ką Domi­ni­kań­ską, mia­no­wa­nie i usta­no­wie­nie Pana Mar­ka PIWOWARSKIEGO Kon­su­lem Hono­ro­wym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Puer­to Pla­ta, z jurys­dyk­cją na tery­to­rium pro­win­cji: Mon­te Cri­sti, Puer­to Pla­ta, Espa­il­lant, Maria Tri­ni­dad Sán­chez, Sán­chez Ramírez, Sal­ce­do, Sama­ná, Valver­de, San­tia­go Rodríguez,

z tych wzglę­dów i w tym celu posta­na­wia niniej­szym mia­no­wać go i usta­no­wić w tym urzę­dzie i pro­si wszyst­kich tych, któ­rych to doty­czy, a w szcze­gól­no­ści Wła­dze Kra­ju, w któ­rym powo­ła­ny jest prze­by­wać, by darzo­no go życz­li­wo­ścią i zaufa­niem potrzeb­nym przy wyko­ny­wa­niu jego czyn­no­ści oraz zarzą­dza oby­wa­te­lom pol­skim oka­zy­wa­nie mu sza­cun­ku i posłu­szeń­stwa, należ­nych na mocy obo­wią­zu­ją­cych praw i przepisów.

Na dowód cze­go niniej­sze Listy zosta­ły pod­pi­sa­ne i opa­trzo­ne pie­czę­cią Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

W War­sza­wie, dnia 31 stycz­nia 2011 roku

Sikor­ski
Rado­sław SIKORSKI


Foto­ko­pia doku­men­tu – listy_komisyjne.pdf

Foto­ko­pia tłu­ma­cze­nia doku­men­tu na język fran­cu­ski – listy_komisyjne_fr.pdf