LotdoDomu z Dominikany

Otrzy­mu­je­my sygna­ły od PLL LOT, że nie­któ­re oso­by zare­je­stro­wa­ne na loty czar­te­ro­we z Domi­ni­ka­ny nie odbie­ra­ją tele­fo­nu nie­zbęd­ne­go do doko­na­nia zaku­pu bile­tu. Pro­si­my o uważ­ne nad­słu­chi­wa­nie i odbie­ra­nie  telefonów!

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski