MSZ apeluje o unikanie podróży które nie są niezbędne . W tym w celach turystycznych .

⚠️ MSZ ape­lu­je o uni­ka­nie podró­ży zagra­nicz­nych, któ­re nie są konieczne.

Ostrze­że­nie jest zwią­za­ne z utrzy­mu­ją­cą się złą sytu­acją epi­de­micz­ną spo­wo­do­wa­ną sta­łym wzro­stem licz­by zaka­żeń i zacho­ro­wań wywo­ła­nych wiru­sem SARS-CoV‑2 oraz jego mutacją.

⚠️Przy­po­mi­nam , że podró­że tury­stycz­ne nie zali­cza­ją się do kate­go­rii podró­ży niezbędnych.

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski