Nostryfikacja dyplomu oraz uznanie kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia pracy w Dominikanie

Pierw­szym kro­kiem do pod­ję­cia pra­cy zarob­ko­wej na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej jest uzy­ska­nie pra­wa sta­łe­go poby­tu, któ­re daje pod­sta­wy do ubie­ga­nia się o pra­cę (w Domi­ni­ka­nie nie wyda­je się zezwo­le­nia na pra­cę, tak jak w innych krajach).

Następ­nym kro­kiem jest nostry­fi­ka­cja dyplo­mu – pro­ces uzna­nia stop­nia nauko­we­go, któ­ry jest opi­sa­ny na stro­nie Mini­ster­stwa Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Nauki i Tech­no­lo­gii (dane tele­adre­so­we mini­ster­stwa poni­żej). Dodat­ko­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać pod nume­rem tele­fo­nu 809−731−1180 w Divi­sión de Trans­fe­ren­cias Extranjeras.

Koniecz­ne jest tak­że uzy­ska­nie „exe­qu­átur” – ofi­cjal­ne­go uzna­nia posia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji, publi­ko­wa­ne­go w Gace­ta Ofi­cial dekre­tem Poder Eje­cu­ti­vo. „Exe­qu­átur” wyma­ga­ne jest przede wszyst­kim przy zawo­dach, któ­rych wyko­ny­wa­nie wią­że się z uży­wa­niem tytu­łu zawo­do­we­go, na przy­kład: geo­de­ta, adwo­kat, lekarz, archi­tekt, księ­go­wy, inży­nier etc. Lista zawo­dów obję­tych wyma­ga­niem „exe­qu­átur” jest dość dłu­ga. Nale­ży zapo­znać się z listą potrzeb­nych doku­men­tów i inny­mi wymo­ga­mi pro­ce­du­ry „exe­qu­átur”.

Ponie­waż Domi­ni­ka­na nie posia­da przed­sta­wi­ciel­stwa dyplo­ma­tycz­ne­go w Pol­sce, lega­li­za­cji doku­men­tów doko­nu­je Amba­sa­da Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej w Ber­li­nie.


Dane teleadresowe

Mini­ster­stwo Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Nauki i Tech­no­lo­gii – Mini­ste­rio de Edu­ca­ción Supe­rior, Cien­cia y Tecnología
Adres kore­spon­den­cyj­ny:
Av. Máxi­mo Gómez No. 31, esq. Pedro Hen­ríqu­ez Ure­ña, San­to Domin­go, Repúbli­ca Dominicana
www: http://​www​.seescyt​.gov​.do/
E‑mail: info@seescyt.gov.do
Tel.: (809) 731 1100