Nowe godziny policyjna w Dominikanie

Nowe godzi­ny poli­cyj­ne w Domi­ni­ka­nie obo­wią­zu­ją­ce od ponie­dział­ku 19 kwiet­nia do 16 maja 2021 :
Ponie­dzia­łek – Pią­tek 22.00 – 05.00
sobo­ta – nie­dzie­la 21.00 – 5.00 .
Pra­wo poru­sza­nia się /powrotu do miej­sca zamiesz­ka­nia do godzi­ny 24 każ­de­go dnia tygo­dnia https://​twit​ter​.com/​c​o​m​u​n​i​c​a​c​i​o​n​d​o​/​s​t​a​t​u​s​/​1​3​8​3​2​4​6​2​6​2​3​0​0​9​0​9​5​6​8​?​s​=24

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski