Nowe godziny policyjne w Dominikanie od 03.03 do 17.03.2021

Według wła­śnie opu­bli­ko­wa­ne­go dekre­tu https://presidencia.gob.do/decretos/133–21
Nowe godzi­ny poli­cyj­ne od 03 Mar­ca do 17 Mar­ca 2021 :
Ponie­dzia­łek – Pią­tek od 21 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 24 )
Sobo­ta – Nie­dzie­la od 19 do 5 rano ( z pra­wem poru­sza­nia się do 22 )
Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski