Nowe wymogi odnośnie dokumentów wymaganych do odnowienia stałej rezydencji dominikańskiej

 

Od 01.06 obo­wią­zu­ją nowe prze­pi­sy odno­śnie doku­men­tów nie­zbęd­nych do prze­dłu­że­nia rezy­den­cji  sta­łej (resi­den­cia per­ma­nen­te ) . Pierw­sze prze­dłu­że­nie jest waż­ne rok a kolej­ne 4 lata . 

Aby prze­dłu­żyć rezy­den­cję sta­łą nale­ży zło­żyć w D.G.M nastę­pu­ją­ce dokumenty :
- for­mu­larz z proś­ba o prze­dłu­że­nie ( z odci­ska­mi pal­ców wska­zu­ją­cych pra­wej i lewej dłoni )
-przed­sta­wić  waż­ny „car­net de resi­den­cia” ( kar­tę rezy­den­cji ) wraz z kopią
-przed­sta­wić dowód oso­bi­sty z kopią
- NOWOŚĆ ! Domi­ni­kań­skie zaświad­cze­nie o nie­ka­ral­no­ści ( cer­ti­fi­ca­cion de No ante­ce­den­tes pena­les) wyda­ne nie naj­póź­niej 30 dni od daty sta­ra­nia się o przedłużenie
- NOWOŚĆ ! Bada­nie lekar­skie prze­pro­wa­dzo­ne przez leka­rza upraw­nio­ne­go przez D.G.M
- NOWOŚĆ ! 2 aktu­al­ne zdję­cia ” en face ” 2×2 bez biżu­te­rii i ozdób oraz z odkry­ty­mi uszami
- NOWOŚĆ ! Kopię pasz­por­tu z ter­mi­nem waż­no­ści mini­mum 18 miesięcy
- NOWOŚĆ ! ” Dec­la­ra­ción Jura­da ”   Oświad­cze­nie nota­rial­ne o dobrym sta­nie finan­so­wym ubie­ga­ją­ce­go się
Wszyst­kie doku­men­ty nale­ży zło­żyć po hisz­pań­sku i 4 kopiach ( dla archi­wum oraz  urzę­dów spraw­dza­ją­cych  ubie­ga­ją­ce­go się ( m.in DNI oraz DNCD )