Obowiązkowe stawiennictwo obywateli Republiki Dominikańskiej w celu uzyskania wizy Schengen w Ambasadzie w Bogocie

W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi  odno­śnie pro­ce­du­ry wyda­wa­nia wiz oby­wa­te­lom domi­ni­kań­skim uprzej­mie infor­mu­ję że Kon­su­la­ty hono­ro­we nie zaj­mu­ją się wysta­wia­niem wiz ani pośred­nic­twem w spra­wach wizo­wych z mocy usta­wy . Orga­nem wła­ści­wym w tej spra­wie jest Wydział Kon­su­lar­ny Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Uprzej­mie infor­mu­ję, że, zgod­nie z infor­ma­cją zawar­tą na stro­nie http://​bogo​ta​.mfa​.gov​.pl/​e​s​/​c​o​n​s​u​l​a​d​o​/​v​i​s​as/ , cytu­ję odpo­wied­nie fragmenty:

„Des­de el 5 de setiem­bre de 2013, el Siste­ma de Infor­ma­ción de Visa­dos (VIS) entra­ra en vigor. Por lo tan­to es nece­sa­ria la pre­sen­cia de los soli­ci­tan­tes en la sec­ción de visas de esta Emba­ja­da. Infor­ma­mos que las soli­ci­tu­des de visas deben ser pre­sen­ta­das PERSONALMENTE por los inte­re­sa­dos. Duran­te la cita para la visa se toma­rá obli­ga­to­ria­men­te las huel­las dac­ti­la­res del soli­ci­tan­te No se acep­ta­rán soli­ci­tu­des envia­das por cor­reo, DHL, etc. o entre­ga­das en el Con­su­la­do a tra­vés de otras per­so­nas (fami­lia­res, asi­sten­tes, empre­sas, etc.), sin impor­tar que estas pre­sen­ten algu­na auto­ri­za­ción. Base: artícu­lo 10.1 del Códi­go de Visa­dos Schen­gen y el lite­ral h, del artícu­lo 48 de la Ley sobre Extranjeros.”

oso­by apli­ku­ją­ce o wizę zobo­wią­za­ne są OSOBIŚCIE skła­dać wnio­ski wizo­we w Amba­sa­dzie RP w Bogo­cie, m.in. z powo­du wymo­gu pobra­nia danych bio­me­trycz­nych. Infor­mu­ję rów­nież, że na stro­nie http://bogota.mfa.gov.pl/…uera_de_bogota/ i http://www.bogota.msz.gov…gota_podsekcja/ z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem publi­ko­wa­ne są infor­ma­cje o regu­lar­nie orga­ni­zo­wa­nych dyżu­rach kon­su­la zawo­do­we­go w kon­su­la­tach hono­ro­wych. Dyżu­ry poświę­co­ne są całe­mu spek­trum kwe­stii kon­su­lar­nych, pod­czas dyżu­rów nie ma jed­nak moż­li­wo­ści pobra­nia danych bio­me­trycz­nych. Rów­nież z tego powo­du oso­by apli­ku­ją­ce o wizę zobo­wią­za­ne są oso­bi­ście skła­dać wnio­ski wizo­we w Amba­sa­dzie RP w Bogocie. 

Z wyra­za­mi szacunku,

 

 

MAREK PIWOWARSKI

Kon­sul RP

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski