Obwieszczenie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Posta­no­wie­niem Pre­zy­den­ta RP z dnia 17 czerw­ca 2015 r. zarzą­dza się OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM w spra­wach o szcze­gól­nym zna­cze­niu dla pań­stwa na dzień 6 wrze­śnia 2015r. (gło­so­wa­nie w Bogo­cie odbę­dzie się w dn. 05 wrze­śnia 2015 r.)

Na pod­sta­wie art. 14 § 2 usta­wy z dnia 5 stycz­nia 2011 r. – Kodeks wybor­czy, w związ­ku z art. 6 ust. 3 usta­wy z dnia 14 mar­ca 2003 r. o refe­ren­dum ogól­no­kra­jo­wym, Mini­ster Spraw Zagra­nicz­nych roz­po­rzą­dze­niem z dnia 7 sierp­nia 2015r. usta­no­wił obwód gło­so­wa­nia nr 73 dla oby­wa­te­li pol­skich prze­by­wa­ją­cych za gra­ni­cą, obej­mu­ją­cy Repu­bli­kę Kolum­bii, Repu­bli­kę Pana­my, Repu­bli­kę Domi­ni­ka­ny, Anti­guę i Bar­bu­dę, St. Lucię oraz Haiti z sie­dzi­bą w Amba­sa­dzie RP w Bogo­cie, Cra. 21 Bis Nr 104A-15. Refe­ren­dum odbę­dzie się dnia 5 wrze­śnia 2015r. (sobo­ta) w godzi­nach 6:00 – 22:00 cza­su miej­sco­we­go (zgod­nie z art. 39. § 6 k. w.).

Pyta­nia w refe­ren­dum mają nastę­pu­ją­ce brzmienie:

  1. „Czy jest Pani/Pan za wpro­wa­dze­niem jed­no­man­da­to­wych okrę­gów wybor­czych w wybo­rach do Sejmu/Senatu Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej?”
  2. „Czy jest Pani/Pan za utrzy­ma­niem dotych­cza­so­we­go spo­so­bu finan­so­wa­nia par­tii poli­tycz­nych z budże­tu państwa?”
  3. „Czy jest Pani/Pan za wpro­wa­dze­niem zasa­dy ogól­nej roz­strzy­ga­nia wąt­pli­wo­ści co do wykład­ni prze­pi­sów pra­wa podat­ko­we­go na korzyść podatnika?”

Pra­wo udzia­łu w refe­ren­dum ogól­no­kra­jo­wym ma oby­wa­tel pol­ski, któ­ry posia­da czyn­ne pra­wo wybor­cze (pra­wo wybie­ra­nia). Oby­wa­te­le pol­scy gło­su­ją­cy za gra­ni­cą muszą posia­dać waż­ny w dniu gło­so­wa­nia pol­ski pasz­port i numer PESEL. Gło­so­wać moż­na oso­bi­ście lub kore­spon­den­cyj­nie. W obu przy­pad­kach koniecz­na jest uprzed­nia reje­stra­cja w obwo­dzie gło­so­wa­nia wła­ści­wym ze wzglę­du na miej­sce poby­tu w dniu głosowania.

Ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń do spi­su osób upraw­nio­nych do udzia­łu w refe­ren­dum upły­wa 3 wrze­śnia dla osób chcą­cych gło­so­wać oso­bi­ście i  22 sierp­nia dla osób chcą­cych oddać głos kore­spon­den­cyj­nie Do osób, któ­re wyra­zi­ły chęć gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go kon­sul wyśle pakie­ty refe­ren­dal­ne na wska­za­ny przez wybor­cę dokład­ny adres naj­póź­niej na 10 dni przed dniem refe­ren­dum. Pakiet zwrot­ny musi dotrzeć na adres Amba­sa­dy RP w Bogo­cie naj­póź­niej na dzień przed referendum.

Zgło­szeń do spi­su osób upraw­nio­nych do udzia­łu w refe­ren­dum moż­na doko­ny­wać w Amba­sa­dzie RP w Bogo­cie:

Reje­stra­cja musi zawie­rać nastę­pu­ją­ce informacje:

  • imię (imio­na) i nazwisko;
  • imię ojca;
  • datę uro­dze­nia;
  • numer PESEL;
  • numer waż­ne­go pol­skie­go pasz­por­tu wraz z datą i miej­scem wyda­nia oraz datą waż­no­ści dokumentu;
  • ozna­cze­nie adre­su, na któ­ry ma zostać wysła­ny pakiet refe­ren­dal­ny w przy­pad­ku gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go.

Z powa­ża­niem,
Refe­rat Konsularny
Amba­sa­da RP w Bogocie

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski