Obywatelstwo dominikańskie ( naturalizacja )

Pro­ces Naturalizacji
Pro­ce­di­mien­to de naturalización

El pro­ce­di­mien­to de soli­ci­tud de la nacio­na­li­dad domi­ni­ca­na se ini­cia median­te una car­ta de soli­ci­tud diri­gi­da al Pre­si­den­te de la Repúbli­ca, vía el Secre­ta­rio de Esta­do de Inte­rior y Poli­cía, con­ten­ti­va de los argu­men­tos en los cuales se expli­ca la razón por la cual se soli­ci­ta la nacio­na­li­dad domi­ni­ca­na. A esta car­ta deben ane­xar­se los sigu­ien­tes documentos:
Pro­ces ubie­ga­nia się o oby­wa­tel­stwo domi­ni­kań­skie roz­po­czy­na się od listu moty­wu­ją­ce­go skie­ro­wa­ne­go do Pre­zy­den­ta Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej, kie­ro­wa­ne­go poprzez Esta­do de Inte­rior y Poli­cia, zawie­ra­ją­ce­go argu­men­ty ‚któ­re wyja­śnia­ja powód ubie­ga­nia sie o oby­wa­tel­stwo dominikańskie.
List ten powi­nien być dołą­czo­ny do nastę­pu­ją­cych dokumentów:

• Cer­ti­fi­ca­do de no delin­cu­en­cia expe­di­do por la auto­ri­dad com­pe­ten­te del país de origen
Zaświad­cze­nie o nie­ka­ral­no­ści w kra­ju ‚któ­re­go oby­wa­tel­stwo się obec­nie posiada.

•Acta de naci­mien­to, tra­du­ci­da por un intér­pre­te judi­cial si se encu­en­tra en otro idio­ma dife­ren­te al español, lega­li­za­da por el Cón­sul domi­ni­ca­no en el país de origen
Akt uro­dze­nia prze­tłu­ma­czo­ny przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go (jeże­li nie jest wyda­ny w języ­ku hisz­pań­skim) zale­ga­li­zo­wa­ny przez kon­su­la domi­ni­kań­skie­go w kra­ju wyda­nia aktu.(jeżeli brak pla­ców­ki kon­su­lar­nej w danym kra­ju to nale­ży zwró­cić się do kon­su­la Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej w kra­ju najbliższym).

•Si el inte­re­sa­do tie­ne una nacio­na­li­dad que no es la de su ori­gen, debe hacer un histo­rial suma­rio expli­can­do esta circunstancia
Jeże­li ubie­ga­ją­cy się, posia­da oby­wa­tel­stwo kra­ju trze­cie­go, powi­nien przed­sta­wić udo­ku­men­to­wa­ne wyja­śnie­nie   oko­licz­no­ści  i powo­dów takie­go obywatelstwa .

•Reci­bo del pago de un impu­esto. 10RD$
Zaświadz­cze­nie opła­co­ne­go podat­ku 10 RD$

•Cin­co foto­gra­fías 2×2 del solicitante
Pięć foto­gra­fi 2 x 2

• Cualqu­ier otro docu­men­to sobre el cual el soli­ci­tan­te se base para efec­tu­ar su soli­ci­tud, como pueden ser:

Inne doku­men­ty wspo­ma­ga­ja­ce wnioskodawcę.

◦Foto­co­pia de la tar­je­ta de resi­den­cia del inte­re­sa­do que ayude a demo­strar resi­den­cia inin­ter­rum­pi­da por dos anos en el país
Kopia kar­ne­tu rezy­den­cji defi­ni­tyw­nej waż­nej i  w żaden spo­sób nie zakłó­co­nej przez co naj­mniej dwa lata.

◦Dos car­tas cer­ti­fi­ca­das emi­ti­das por el Depar­ta­men­to de Inmi­gra­ción de la Repúbli­ca Domi­ni­ca­na esta­ble­cien­do que la per­so­na inte­re­sa­da es resi­den­te en el país, y que su expe­dien­te con­tie­ne la car­ta de garan­tía requ­eri­da para otor­gar la resi­den­cia de acu­er­do a la ley
Dwa listy opie­czę­to­wa­ne i wyda­ne przez Depar­ta­men­to de Imi­gra­cion de la Repúbli­ca Domi­ni­ca­na stwier­dza­ją­ca, że dana oso­ba jest rezy­den­tem Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej i posia­da list gwa­ran­cyj­ny wyma­ga­ny do wyda­nia kar­ne­tu rezy­den­cji zgod­nie z pra­wem dominikańskim.

◦Una car­ta de garan­tía adi­cio­nal fir­ma­da ante un Nota­rio Públi­co por una per­so­na que asu­me respon­sa­bi­li­dad por el esta­do moral y eco­nó­mi­co del aplicante
Dodat­ko­wy list gwa­ran­cyj­ny pod­pi­sa­ny przez gwa­ran­ta w obec­no­ści nota­riu­sza publicz­ne­go, gwa­ran­tu­ją­ce­go przed Rzą­dem Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej o nie­na­gan­nym zgod­nym z moral­ny­mi zasa­da­mi zacho­wa­niu przez wnio­sku­ją­ce­go  o oby­wa­tel­stwo oraz o jego dobrym  sta­nie finan­so­wym  pozwa­la­ją­cym na samo­dziel­ne  utrzy­ma­nie się .

◦ En caso de que la per­so­na esté soli­ci­tan­do la natu­ra­li­za­ción en base a la adqu­isi­ción de bie­nes inmu­ebles, tam­bi­én debe ser pro­vi­sta una copia del Cer­ti­fi­ca­do de Títulos.
W przy­pad­ku posia­da­nia przez wnio­sko­daw­cę, nie­ru­cho­mo­ści przed­sta­wie­nia tytu­łu wła­sno­ści danej nie­ru­cho­mość (Cer­ti­fi­ca­do de Titulo).

El otor­ga­mien­to de la nacio­na­li­dad domi­ni­ca­na es un poder discre­cio­nal del Pre­si­den­te de la Repúbli­ca, quien en caso de deci­dir en favor del mismo emi­te un Decre­to en este sen­ti­do. Igu­al­men­te, el Pre­si­den­te puede revo­car la nacio­na­li­dad a cualqu­ier per­so­na que (i) den­tro del pri­mer año de obte­ner la nacio­na­li­dad cam­bie su domi­ci­lio a otro país; o (ii) si ha sali­do del país y no ha regre­sa­do en diez años. El inte­re­sa­do debe­rá pagar poste­rior­men­te los dere­chos de publi­ca­ción del Decre­to en el cual el Pre­si­den­te le otor­ga la nacionalidad.
W momen­cie przy­zna­nia oby­wa­tel­stwa, Pre­zy­dent Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej wyda­je dekret w tej spra­wie. Jed­no­cze­śnie Pre­zy­dent może ode­brać oby­wa­tel­stwo oso­bie gdy w cią­gu pierw­sze­go roku zmie­ni ona miej­sce zamiesz­ka­nia na inny kraj oraz w przy­pad­ku wyjaz­du dłuż­sze­go niż 10 lat. Wnio­sko­daw­ca pokry­wa kosz­ty publi­ka­cji dekre­tu przy­zna­ją­ce­go oby­wa­tel­stwo wyda­ne­go przez pre­zy­den­ta R.D.

Cuan­do este Decre­to es publi­ca­do en la Gace­ta Ofi­cial, el inte­re­sa­do debe­rá pre­star jura­men­to de fide­li­dad a la Repúbli­ca. El fun­cio­na­rio que tome el jura­men­to le entre­ga­rá una copia cer­ti­fi­ca­da del mismo, la cual lle­va­rá una foto sel­la­da del natu­ra­li­za­do. Este jura­men­to tam­bi­én debe ser publi­ca­do en la Gace­ta Ofi­cial, publi­ca­ción que esta­rá suje­ta al pago de los dere­chos de publi­ca­ción, al igu­al que el Decreto.
Po opu­bli­ko­wa­niu dekre­tu wnio­sko­daw­ca musi zło­żyć ofi­cjal­ną przy­się­gę na wier­ność Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej. Urzęd­nik przyj­mu­ją­cy przy­się­gę wrę­cza cer­ty­fi­kat ze zdję­ciem zaświad­cza­ją­cy o oby­wa­tel­stwie. Przy­się­ga musi zostać opu­bli­ko­wa­na jak wyżej wymie­nia­ny dekret na koszt zaprzysiężonego.