Od 01 kwietnia 2021 będzie obowiązkowe przed przyjazdem i wyjazdem do/z Republiki Dominikańskiej wypełnienie elektronicznego formularza : etic​ket​.migra​cion​.gob​.do/​H​o​me/

Od 01 kwiet­nia 2021 będzie obo­wiąz­ko­we przed przy­jaz­dem i wyjaz­dem do/z Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej wypeł­nie­nie elek­tro­nicz­ne­go for­mu­la­rza : etic​ket​.migra​cion​.gob​.do/​H​o​me/

 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski