Odwołany dyżur konsularny w Santo Domingo

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w związ­ku z wzra­sta­ją­cym zagro­że­niem koro­na­wi­ru­sem (COVID-19), a tak­że utrud­nie­nia­mi logi­stycz­ny­mi z tym zwią­za­ny­mi, dyżur kon­su­lar­ny w San­to Domin­go zapla­no­wa­ny na 15 i 17 grud­nia 2020 r. nie odbę­dzie się.

Dyżur kon­su­lar­ny miał się odbyć w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go RP. Adres:Torre Empre­sa­rial AIRD 4to.Piso, Ave. Sara­so­ta No. 20, San­to Domin­go, Dominikana.

Kolej­ny dyżur kon­su­lar­ny w San­to Domin­go zapla­no­wa­ny jest na 15–19 lute­go 2021 r.

Prze­pra­sza­my za wszel­kie niedogodności.

 

https://www.gov.pl/web/panama/dyzur-konsularny-w-santo-domingo-dominikana-15-i-17-grudnia-br–odwolany

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski