Opłacane przez rząd Republiki Dominikańskiej ubezpieczenie od zarażenia Covid 19 w Dominikanie – dla turystów

Uprzej­mie wyja­śniam że do 31.12.2020 roku ubez­pie­cze­nie  to obejmuje :
– pokry­cie nagłych wypadków
– pró­by na Covid 19
– kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia przy prze­dłu­żo­nym pobycie
– kosz­ty ZMIANY LOTU

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski