Opłacenie kuriera odbierającego paszport z Ambasady w Bogocie

Sza­now­ni Państwo ,

W związ­ku z ostat­ni­mi infor­ma­cja­mi o nie­do­god­no­ściach zwią­za­nych z opła­ce­niem kurie­ra mają­ce­go ode­brać doku­men­ty (n.p pasz­por­ty ) z Amba­sa­dy w Bogo­cie celem dostar­cze­nia na Domi­ni­ka­nę (zgod­nie z upo­waż­nie­niem pisem­nym dla wydzia­łu kon­su­lar­ne­go do dostar­cze­nia doku­men­tów ta dro­gą ) wyja­śnia­my spraw­dzo­ną drogę :
Nale­ży udać się do głów­ne­go biu­ra na przy­kład DHL w San­tia­go ( av . Estrel­la Sadha­la vis a vis Super­mer­ca­do Natio­nal ) lub San­to Domin­go oso­bi­ście i opła­cić kurie­ra któ­ry odbie­rze prze­sył­kę z Bogo­ty i dostar­czy przez DHL na Domi­ni­ka­nę pod wska­za­ny adres .Czas dostar­cze­nia z Bogo­ty to śred­nio 3 – 4 dni . Koszt na dzień dzi­siej­szy to 4100 peso . 

Z powa­ża­niem

Marek Piwo­war­ski
Konsul