Ostrożność w grudniu

Bar­dzo pro­si­my o zacho­wa­nie pod­wyż­szo­nej ostroż­no­ści , nie nosze­nie przed­mio­tów war­to­ścio­wych , nie prze­by­wa­nie po zmro­ku oraz w miej­scach odlud­nych z racji wyso­kie­go sta­nu prze­stęp­czo­ści w okre­sie przed­świą­tecz­nym oraz świąt i Nowe­go Roku .

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski