Ostrzeżenie w związku z huraganem Irma

OSTRZEŻENIE ⚠️

Sza­now­ni Państwo,

Przez teren Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej w dniu dzi­siej­szym oraz jutro (śro­da-czwar­tek 6–7 wrze­śnia 2017 r.) przej­dzie hura­gan Irma kate­go­rii 5. Rząd Domi­ni­ka­ny poprzez Cen­trum Ope­ra­cji Kry­zy­so­wych ogło­sił sta­ny alar­mo­we na tere­nie kra­ju. Aktu­al­na sytu­acja przed­sta­wia­na jest na stro­nie Cen­tro de Ope­ra­cio­nes de Emer­gen­cia.

Oso­bom prze­by­wa­ją­cym w regio­nie zale­ca się zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści. Przede wszyst­kim należy:

  • sto­so­wać się do pole­ceń miej­sco­wych służb porządkowych,
  • śle­dzić naj­now­sze komu­ni­ka­ty o sta­nie bezpieczeństwa,
  • prze­by­wać w miej­scach bez­piecz­nych, zapew­nia­ją­cych schronienie.
Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski