Ostrzeżenie w związku z ulewnymi deszczami na północy Dominikany

„W związ­ku z powo­dzia­mi i ule­wa­mi w pół­noc­nej czę­ści R. Domi­ni­ka­ny oraz ogło­szo­nym sta­nem klę­ski żywio­ło­wej w pro­win­cjach Puer­to Pla­ta, La Vega, Espa­il­lat, María Tri­ni­dad Sán­chez, San­tia­go, Duar­te i Sama­ná, Amba­sa­da RP w Bogo­cie zale­ca oby­wa­te­lom pol­skim podró­żu­ją­cym do R. Domi­ni­ka­ny zacho­wa­nie wzmo­żo­nej ostroż­no­ści oraz powstrzy­ma­nie się przed podró­żo­wa­niem do pół­noc­nej czę­ści kraju”.

Źró­dło: witry­na Amba­sa­dy RP w Bogocie

Aktualizacja (1 grudnia 2016 r.)

Obec­nie sytu­acja na dzień bie­żą­cy ule­gła normalizacji.

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski