Pilne ! Lot ewakuacyjny do Brukseli z Santo Domingo

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w czwar­tek dnia 16 kwiet­nia 2020 r. odbę­dzie się lot repa­tria­cyj­ny linia­mi Air Bel­gium do Bruk­se­li (Bel­gia) na tra­sie Bogo­ta-San­to Domin­go-Bruk­se­la. Wylot pla­no­wa­ny jest z Kolum­bii dnia 16 kwiet­nia o ok. godz. 8 rano, a z San­to Domin­go ok. 11 rano. Aby móc sko­rzy­stać z tego lotu, nale­ży przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu posia­dać bile­ty na dal­szą podróż (kole­jo­we, auto­bu­so­we lub najem samochodu).

Pla­no­wa­na cena bile­tu wyno­si oko­ło 550 Euro. Zgło­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia lotem nie ozna­cza uzy­ska­nia miej­sca na lot. Przy­dział miejsc zosta­nie doko­na­ny na lot­ni­sku i moż­li­wa jest sytu­acja, że nie wszy­scy otrzy­ma­ją miejsce.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tym lotem pro­si­my o jak naj­szyb­sze doko­na­nie zgło­sze­nia na adres:panama.amb.sekretariat@msz.gov.pl poda­jąc imię i nazwi­sko, nr tele­fo­nu, nr pasz­por­tu, skan pasz­por­tu oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­ka­za­nie danych:

„Niniej­szym wyra­żam zgo­dę na prze­ka­za­nie moich danych do odpo­wied­nich orga­nów na potrze­by orga­ni­zo­wa­ne­go lotu powrot­ne­go do Europy”

Szcze­gó­ły lotu:

16-Apr  BOG-SDQ                ETD: 14:40(UTC)        ETA:17:00(UTC)

16-Apr  SDQ-BRU                 ETD: 19:00(UTC)        ETA: 04:30+1 (UTC)

 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski