Polska przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej

Inauguracja polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

W dniu 1 lip­ca 2011 roku roz­po­czę­ła się pol­ska pre­zy­den­cja w Radzie UE i w tym samym cza­sie zaczął sie okres, w któ­rym nowe trio – Pol­ska, Dania i Cypr prze­wo­dzą Unii Europejskiej.

Głów­nym zada­niem pol­skiej pre­zy­den­cji jest pro­wa­dze­nie Unii Euro­pej­skiej według kry­te­rium szyb­kie­go wzro­stu eko­no­micz­ne­go i wzmoc­nie­nia wspól­no­ty poli­tycz­nej. W dąże­niu do zre­ali­zo­wa­nia wyty­czo­nych zadań pol­ska pre­zy­den­cja będzie kon­cen­tro­wać się na trzech prio­ry­te­tach: „Inte­gra­cja euro­pej­ska jako źró­dło wzro­stu”, „Bez­piecz­na Euro­pa” i „Euro­pa korzy­sta­ją­ca na otwartości”.

Logo polskiej prezydencji w Radzie UELogo Pol­skiej Pre­zy­den­cji ema­nu­je pozy­tyw­ną ener­gią i dyna­miką, ma sym­bo­li­zo­wać idee wspól­no­ty i inte­gra­cji, spój­no­ści dzia­łań i solidar­ności. Połą­czo­ne strzal­ki sym­bo­li­zu­ją wzrost i roz­wój a ich kolo­ry­sty­ka przy­po­mi­na kolo­ry flag państw człon­kow­skich Unii. Logo zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne przez Jerze­go Jani­szew­skie­go, gra­fi­ka zna­ne­go ze stwo­rze­nia w sierp­niu 1980 r. gra­fi­ki – sym­bo­lu Soli­dar­no­ści roz­po­zna­wal­ne­go na całym świe­cie, któ­ry stał się sym­bo­lem pol­skiej dro­gi do wol­no­ści i prze­mian demo­kra­tycz­nych w tej czę­ści świa­ta. Pol­ska Pre­zy­den­cja będzie naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ną kul­tu­ro­wo z dotych­cza­so­wych pre­zy­den­cji. Będzie ona rów­nież naj­wiek­szą pro­mo­cją Pol­ski od 1989 roku. Pla­nu­je się prze­pro­wa­dze­nie ponad 1400 wyda­rzeń arty­stycz­nych na całym świe­cie. Bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej www​.cul​tu​re​.pl.

W cza­sie Pre­zy­den­cji Pol­ska pra­gnie pod­kre­ślic fakt, że pań­stwo zda­je sobie spra­wę z koniecz­no­ści reali­za­cji idei zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, co ozna­cza, że bie­rze odpo­wie­dzial­ność za jego reali­za­cję. Dla­te­go też Mini­ster­stwo Śro­do­wi­ska we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Spraw Zagra­nicz­nych uru­cho­mi­ło pro­jekt „Zie­lo­na Pre­zy­den­cja”, któ­ry pro­mu­je orga­ni­za­cję spo­tkań i imprez, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na oszczęd­no­ści w wyko­rzy­sta­niu zaso­bów i osią­gnię­cia wyso­kich stan­dar­dów ochro­ny środowiska.

Wię­cej infor­ma­cji: http://​pl2011​.eu/