Polsko-Dominikańska Grupa Parlamentarna

Pol­sko-Domi­ni­kań­ka Gru­pa Par­la­men­tar­na ukon­sty­tu­owa­ła się 14 maja 2013 r. W jej skład weszli:

  1. Adam Kępiń­ski (SLD) – przewodniczący,
  2. Ewa Koło­dziej (PO) – wiceprzewodnicząca,
  3. Andrzej Lewan­dow­ski (TR) – wiceprzewodniczący,
  4. Piotr Paweł Bauć (TR),
  5. Piotr Chmie­low­ski (SLD),
  6. Marek Doma­rac­ki (TR),
  7. Raj­mund Mil­ler (PO),
  8. Grze­gorz Napie­ral­ski (SLD),
  9. Artur Ostrow­ski (SLD),
  10. Hali­na Szy­miec-Raczyń­ska (PSL).

Sekre­tarz gru­py: Anna Rocz­kow­ska
tel.: (+48) 22 694 21 73
e‑mail: anna.roczkowska@sejm.gov.pl

Źró­dło: Stro­na Sej­mu RP

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski