Postępowanie w razie wypadku

Postępowanie w razie wypadku – zdarzenia zaistniałego nie z winy zgłaszającego:

  1. Jeże­li do wypad­ku doszło nie z winy zgła­sza­ją­ce­go, nale­ży pod­jąć nastę­pu­ją­ce kroki: 
    • zawia­do­mić dyrek­cję hote­lu o zaist­nia­łym zdarzeniu;
    • zawia­do­mić przed­sta­wi­cie­la orga­ni­za­to­ra wyciecz­ki (rezy­den­ta) o zaist­nia­łym zdarzeniu;
    • zawia­do­mić poli­cję o zaist­nia­łym zdarzeniu.
  2. W celu uzy­ska­nia odszko­do­wa­nia lub zadość­uczy­nie­nia od wyżej wymie­nio­nych insty­tu­cji, nale­ży uzy­skać zaświad­cze­nia o zaist­nia­łej sytu­acji. Następ­nie nale­ży zło­żyć u orga­ni­za­to­ra wyciecz­ki rosz­cze­nie o odszko­do­wa­nie lub zadość­uczy­nie­nie, załą­cza­jąc wyżej wymie­nio­ne zaświadczenia.

Orga­ni­za­tor wyciecz­ki jest zobo­wią­za­ny do udzie­le­nia wszel­kiej pomo­cy oso­bom obję­tym pro­gra­mem wycieczki.