Powołanie na Konsula

Mini­ster Spraw Zagranicznych  War­sza­wa, dnia 12 stycz­nia 2011 r.
Rado­sław Sikorski
Pan
Marek PIWOWARSKI
Kon­sul Honorowy
Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej
Puer­to Plata

Sza­now­ny Panie,

Mam przy­jem­ność powo­łać Pana z dniem 12 stycz­nia 2011 roku na okres pię­ciu lat na Kon­su­la Hono­ro­we­go Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Puer­to Pla­ta i powie­rzyć Panu wyko­ny­wa­nie nastę­pu­ją­cych funkcji:

1/ dzia­ła­nie na rzecz roz­wo­ju przy­ja­znych sto­sun­ków oraz współ­pra­cy gospo­dar­czej, kul­tu­ral­nej i nauko­wo-tech­nicz­nej mię­dzy Rze­czą­po­spo­li­tą Pol­ską a Repu­bli­ką Dominikańską;

2/ spra­wo­wa­nie opie­ki nad oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi, prze­by­wa­ją­cy­mi w okrę­gu kon­su­lar­nym, a tak­że nad stat­ka­mi ban­de­ry pol­skiej oraz człon­ka­mi załóg i pasa­że­ra­mi stat­ków pod­czas ich poby­tu w por­tach w okrę­gu kon­su­lar­nym lub na wodach tery­to­rial­nych tego okrę­gu; udzie­la­nie im pomo­cy oraz ochro­na praw i inte­re­sów tych oby­wa­te­li i statków;

3/ ochro­na praw i inte­re­sów Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w okrę­gu konsularnym;

4/ pro­pa­go­wa­nie tury­sty­ki do Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

Jestem prze­ko­na­ny, że powie­rzo­ne funk­cje będzie Pan spra­wo­wać god­nie i sumien­nie, przy­czy­nia­jąc się do zacie­śnie­nia przy­ja­znych sto­sun­ków mię­dzy Rze­czą­po­spo­li­tą Pol­ską a Repu­bli­ką Dominikańską,

Życzę powo­dze­nia w peł­nie­niu misji,

Sikor­ski


Foto­ko­pia doku­men­tu – powolanie_na_konsula.pdf