Pozwolenie na pracę w Republice Dominikańskiej

Pozwo­le­niem na pra­cę w Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej jest rezy­den­cja, wiza NM1 lub zezwo­le­nie na pra­cę sezonową.

Spra­wę moż­li­wo­sci pod­ję­cia pra­cy zarob­ko­wej w Repu­bli­ce Domi­ni­kań­skiej regu­lu­je dość jasno i pro­sto LEY GENERAL DE MIGRACIÓN (LEY NO. 285–04) któ­re zamiesz­czo­ne jest tutaj: http://​www​.natlaw​.com/​i​n​t​e​r​a​m​/​d​r​/​i​m​/​s​p​/​s​p​d​r​i​m​0​0​0​0​2​.​pdf
któ­re w par 1 Medi­das de Con­trol stwierdza :
„Aqu­el­los extran­je­ros que hay­an obte­ni­do su Residencia
Per­ma­nen­te pod­rán reali­zar cualqu­ier tipo de tra­ba­jo o actividad
remu­ne­ra­da, por cuen­ta pro­pia o en rela­ción de dependencia.
Igu­al­men­te los Resi­den­tes Tem­po­ra­les pod­rán reali­zar cualquier
tipo de acti­vi­dad remu­ne­ra­da o lucrativa.”

a/ Tak więc każ­dy obco­kra­jo­wiec któ­ry posia­da sta­ła lub tym­cza­so­wą rezy­den­cję Domi­ni­ka­ny ma pozwo­le­nie na pra­cę lub pra­cę zarob­ko­wą oraz może pro­wa­dzić dzia­łal­ność zarobkowa .

Nie mogą takiej dzia­łal­no­sci ani pra­cy zarob­ko­wej pro­wa­dzić ” nie rezy­den­ci ” chy­ba ze są pra­cow­ni­ka­mi sezo­no­wy­mi ‚stu­den­ta­mi , miesz­ka­ją w stre­fie przy­gra­nicz­nej lub są człon­ka­mi gru­py o cha­rak­te­rze spor­to­wym lub artystycznym .

b/Drugim rodza­jem nie­ja­ko wyłą­czo­nym są pra­cow­ni­cy sezo­no­wi, któ­rzy dosta­ją zezwo­le­nie z kon­su­la­tu domi­ni­kań­skie­go na pra­cę. Jest tu ogra­ni­cze­nie dość istot­ne dla Pola­ków, gdyż nie mogą oni pra­co­wać w TURYSTYCE ani stre­fach wolnocłowych.

 

Uzy­ska­nie wizy pra­cow­ni­czej  NM1 dają­cej pra­wo do pra­cy obo­kra­jow­co­wi na tere­nie DR . Waż­ne dla Pola­kow ‑pro­szę zauwa­żyć że wizę tę mogą uzy­skać tyl­ko oso­by któ­re nie wje­cha­ły na kar­cie tury­stycz­nej a na przy­kład na Visa NS :http://www.gob.do/Servici…58–001d092f0b84

„Nota: Los nacio­na­les que entren con visas de turi­stas o tar­je­ta de turi­stas no pod­rán tener el visa­do en Repúbli­ca Domi­ni­ca­na salvo el caso que entren con la visa NS-Nego­cio Simple.”

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski