Program stopniowej likwidacji godziny policyjnej na terenie Republiki Dominikańskiej .

Od jutra śro­dy 14-ste­go lip­ca do 21 lip­ca DR  wcho­dzi w dru­ga faze łago­dze­nia godzi­ny policyjnej :
Ponie­dzia­łek – pią­tek 23 – 5 rano
Sobo­ta – Nie­dzie­la 21–5 rano
Pra­wo powro­tu do domu ( libre transito ) :
Ponie­dzia­łek – Pią­tek 23 – 1 am dnia następnego
Sobo­ta – Nie­dzie­la 21–23
Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski