Przedłużenie o 45 dni stanu wyjątkowego w Dominikanie

Zgod­nie z dekre­tem No 345–21 prze­dłu­żo­no od 30 maja br. o kolej­ne  45 dni stan wyjąt­ko­wy  na tere­nie Dominikany .
https://presidencia.gob.do/decretos/345–21

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski