Przeniesienie prawa własności łodzi

Czynności, wymagania i koszty związane z procedurą kupna i przeniesienia własności łodzi w Republice Dominikańskiej:

 1. Pod­pi­sa­nie umo­wy kup­na-sprze­da­ży łodzi.
 2. Urzę­do­we zale­ga­li­zo­wa­nie powyż­szej umo­wy w Pro­cu­ra­do­rii w San­to Domingo.
 3. Nale­ży zgromadzić: 
  • kopie pasz­por­tów lub dowo­dów oso­bi­stych kupu­ją­ce­go i sprzedającego,
  • 2 foto­gra­fie en face kupu­ją­ce­go w for­ma­cie 2×2 cale,
  • 2 foto­gra­fie łodzi w for­ma­cie 5×7 cali.
 4. Ofi­cjal­na opła­ta za prze­nie­sie­nie pra­wa wła­sno­ści wyno­si oko­ło 90-krot­ność dłu­go­ści łodzi w sto­pach. Kwo­ta ta płat­na jest w peso domi­ni­kań­skich (DR$).
 5. Jeże­li doku­ment reje­stra­cyj­ny łodzi posia­da­ny przez sprze­da­ją­ce­go jest w momen­cie sprze­da­ży waż­ny jesz­cze tyl­ko przez 6 mie­się­cy lub mniej, to nale­ży odno­wić reje­stra­cję w cza­sie prze­no­sze­nia pra­wa wła­sno­ści łodzi. Opła­ta za tę czyn­ność wyno­si 450 DR$.
 6. Poda­tek od prze­nie­sie­nia pra­wa wła­sno­ści wyno­si 2% war­to­ści ryn­ko­wej łodzi. War­tość tę usta­la Mari­na de Guer­ra Domi­ni­ca­na – Mary­nar­ka Wojen­na Domi­ni­ka­ny po dostar­cze­niu nume­ru iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go, znaj­du­ją­ce­go się w doku­men­cie reje­stra­cyj­nym (chy­ba że wcze­śniej wyce­ny łodzi doko­nał rzeczoznawca).
 7. Nabyw­ca skła­da wnio­sek o prze­nie­sie­nie pra­wa wła­sno­ści do władz Mary­nar­ki Wojen­nej Domi­ni­ka­ny odpo­wied­nie­go por­tu. Wnio­sek musi zawie­rać wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje doty­czą­ce przeniesienia.
 8. Nale­ży zamie­ścić ogło­sze­nia pra­so­we przez trzy kolej­ne dni o prze­nie­sie­niu praw własności.
 9. Po speł­nie­niu wszyst­kich warun­ków pro­ce­du­ra prze­nie­sie­nia pra­wa wła­sno­ści powin­na zakoń­czyć się w cią­gu 7 – 14 dni.

Wszyst­kie powyż­sze wymo­gi są usta­la­ne wewnętrz­ny­mi regu­la­cja­mi Mary­nar­ki Wojen­nej Domi­ni­ka­ny i mogą ulec zmia­nie w dowol­nym czasie.