Przykład dokumentów potrzebnych do Visa de Residencia Republiki Dominikańskiej

Do ubie­ga­nia się o tę wizę któ­ra pozwa­la sta­rać  się o rezy­den­cję cza­so­wą ( resi­den­cia tem­po­ral) potrzeb­ne bedą naste­pu­ją­ce dokumenty:

1. Wypeł­nio­ny wnio­sek wizo­wy .Nale­ży wypeł­nić w spo­sób czy­tel­ny dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi uży­wa­jąc czar­ne­go tuszu lub kom­pu­te­ra, pod­pi­sa­ny przez wnio­sko­daw­cę (dla dzie­ci pod­pi­su­je ojciec lub matka).

2. Pasz­port musi mieć co naj­mniej 18 mie­się­cy do koń­ca jego waż­no­ści. + plus kopia paszportu.

3. Zaświad­cze­nie lekarskie

3,1. Infor­ma­cja o bra­ku wiru­sa HIV, hepa­ty­tu typu B, C i gruźlicy;

3,2. Zaświad­cze­nie z ośrod­ka lecze­nia uza­leż­nien nar­ko­ty­ko­wych o tym ze tako­we­go lecze­nia nie prze­cho­dzi­my nigdy nie prze­cho­dzi­li­śmy i nie znaj­du­je­my sie w ich reje­strze. Zaświad­cze­nia powin­ny być prze­tłu­ma­czo­ne na język hisz­pań­ski przez tlu­ma­cza przy­sie­gle­go lub zatwier­dzo­ne przez nota­riu­sza. Waż­ność zaswiad­czen – 90 dni.

4. Świa­dec­two uro­dze­nia .Może być ory­gi­nał, dupli­kat lub kopia, naj­waż­niej­sze żeby z apo­stil­le i tłu­ma­cze­niem nota­rial­nie na język hiszpański.

5. Akt mał­żeń­stwa ‑Może być ory­gi­nał, dupli­kat lub kopia, naj­waż­niej­sze żeby z apo­stil­le i tłu­ma­cze­niem nota­rial­nie na język hiszpański.

6.Zaświadczenie o nie­ka­ral­no­ści Nale­ży dostar­czyć z ory­gi­nal­nym apo­stil­le oraz tłu­ma­cze­niem nota­rial­nie na język hisz­pań­ski. Nie jest wyma­ga­na dla dzie­ci do lat 18

7. Doku­men­ty potwier­dza­ją­ce sytu­ację mate­rial­ną wnio­sko­daw­cy .Może byc tO list od firmy/organizacji, w któ­rych wnio­sko­daw­ca pra­cu­je, i zara­bia lub zaświad­cze­nie o wiel­ko­ści przy­cho­dów co naj­mniej 1200–1500 USD mie­sięcz­nie. Alter­na­tyw­nie wystar­czy wyciąg z ban­ku o dostęp­no­ści środ­ków na rachun­ku wnio­sko­daw­cy o wizę. Kwo­ta nie ma zna­cze­nia. (Doku­ment ten może być póź­niej wyko­rzy­sta­ny do otwar­cia rachun­ku w Domi­ni­kań­skim ban­ku). Doku­men­ty muszą być prze­tłu­ma­czo­ne na język hisz­pań­ski i poświad­czo­ne notarialnie.

8. List moty­wa­cyj­ny List (oświad­cze­nie) pod­pi­sa­ny przez wnio­sko­daw­cę z proś­bą  o dopusz­cze­nie do wyda­wa­nia wizy na pobyt, poda­jąc uza­sad­nie­nie. Pismo musi zawie­rać imię, nazwi­sko, naro­do­wość, adres domo­wy, numer tele­fo­nu, e‑mail, zawód i pozy­cję. Musi­my przed­sta­wic ory­gi­nał powyż­sze­go listu wraz z tlu­ma­cze­niem na język hisz­pań­ski przez tłu­ma­cza przy­sie­głe­go lub zatwier­dzo­nym notarialnie.

9. List gwa­ran­cyj­ny Taki list może napi­sac oby­wa­tel Repu­bli­ki Domi­ni­ka­ny lub obco­kra­jo­wiec, na sta­łe zamiesz­ka­ły w DR na pod­sta­wie zezwo­leń na pobyt cza­so­wy a naj­le­piej sta­ły. Plus kopia jego doku­men­tu (cedu­la).

10. Kolo­ro­we zdję­cie 4 x 5 cm Na bia­łym tle.

11. Zmia­na nazwi­ska itd. Potrzeb­ne tyl­ko wte­dy, jesli nazwi­sko wnio­sko­daw­cy roz­ni sie w swia­dec­twie uro­dze­nia i pasz­por­cie (ślub).Wtedy musi­my przed­sta­wic do wgla­du swia­dec­two ślu­bu / roz­wo­du (ory­gi­nał, dupli­kat lub odpis) z apo­stil­le i nota­rial­nie tłu­ma­cze­nie na język hisz­pań­ski. Koszt wizy w kon­su­la­cie Domi­ni­ka­ny w Rosji (dla Pol­ski mysli ze cena bedzie podob­na, jak nara­zie infor­ma­cja ceno­wa nie zosta­la potwier­dzo­na) Przy samo­dziel­nym uzy­ska­niu! 490 $ – 15 dni robo­czych 550 $ – 7 dni robo­czych Przy­zna­na wiza jest jed­no­ra­zo­wa i jest waż­na tyl­ko przez 60 dni od daty wyda­nia. Po uzy­ska­niu wizy i prze­kro­cze­niu gra­ni­cy DR na pod­sta­wie tej wizy mamy pel­ne pra­wa do poda­nia doku­men­tow na pobyt

Wię­cej infor­ma­cji po hisz­pań­sku na stro­nie MSZ Repu­bli­ki Dominkańskiej :

http://​con​su​la​dord​.com/​c​o​n​t​e​n​i​d​o​s​.​a​s​p​x​?​c​i​d​=​6​0​&​l​a​n​g​=ES