Rejestracja II tura wyborôw

Oso­by, któ­re nie były uję­te w spi­sie wybor­ców przed I turą, a chcą wziąć udział w gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym za gra­ni­cą w II turze, powin­ny zare­je­stro­wać się do 29 czerw­ca 2020 r., do godzi­ny 24:00 cza­su panam­skie­go w Kon­su­la­cie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Panamie .

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski