Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży (ŚDM) to mię­dzy­na­ro­do­we spo­tka­nia mło­dych kato­li­ków z całe­go świa­ta, któ­rzy razem ze swo­imi kate­che­ta­mi, dusz­pa­ste­rza­mi, bisku­pa­mi i papie­żem gro­ma­dzą się w jed­nym miej­scu, by wyznać wia­rę. Obcho­dzo­ne są każ­de­go roku w die­ce­zjach, a co dwa lub trzy lata pod prze­wod­nic­twem Ojca Świę­te­go w wyzna­czo­nym przez Nie­go miej­scu na świecie.

W lip­cu 2013 roku pod­czas ŚDM w Rio de Jane­iro Papież Fran­ci­szek zde­cy­do­wał, że to wła­śnie w Kra­ko­wie odbę­dzie się w 2016 roku kolej­na edy­cja spo­tka­nia, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim będzie: „Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” (Mt 5,7).

Ojciec Świę­ty kon­ty­nu­uje tym samym tra­dy­cję zapo­cząt­ko­wa­ną przez Jana Paw­ła II, któ­ry w grud­niu 1985 roku wyra­ził pra­gnie­nie aby Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży odby­wa­ły się regu­lar­nie i po raz pierw­szy zgro­ma­dził mło­dych w 1986 roku pod hasłem: „Aby­ście umie­li zdać spra­wę z nadziei, któ­ra jest w was” (1P3,15). Do tej pory odby­ło się 12 spo­tkań międzynarodowych.

Na pro­gram tego­rocz­nych Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży skła­da­ją się wyda­rze­nia cen­tral­ne – cykl spo­tkań mło­dzie­ży z Ojcem Świę­tym, oraz towa­rzy­szą­ce im wyda­rze­nia o cha­rak­te­rze ducho­wym i kul­tu­ral­nym, takie jak: litur­gie, kate­che­zy, spo­tka­nia ze zna­ny­mi wspól­no­ta­mi i rucha­mi reli­gij­ny­mi dzia­ła­ją­cy­mi na całym świe­cie oraz kon­cer­ty i przedstawienia.

W spo­tka­niu  2013 roku uczest­ni­czy­ło ok. 3,7 mln wier­nych. Orga­ni­za­to­rzy kra­kow­skie­go spo­tka­nia liczą na jesz­cze licz­niej­szy udział mło­dzie­ży z całe­go świa­ta. Wie­rząc, że pobyt w Kra­ko­wie sta­no­wić może rów­nież dla niej dosko­na­łą oka­zję do odwie­dze­nia miejsc zwią­za­nych z posta­cią, życiem i aktyw­no­ścią dusz­pa­ster­ską Świę­te­go Jana Paw­ła II.

Orga­ni­za­to­rem Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, zapla­no­wa­nych na 2016 rok, jest Archi­die­ce­zja Kra­kow­ska, któ­ra przy­go­to­wa­ła sze­reg akcji pro­mo­cyj­no-infor­ma­cyj­nych w wie­lu sto­li­cach. W ramach pla­no­wa­nych wyda­rzeń zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ną m. in.  pre­zen­ta­cje, kon­fe­ren­cje pra­so­we dla lokal­nych mediów oraz spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go  oraz mło­dzie­ży, któ­ra weź­mie udział w spo­tka­niu z Ojcem Świętym.

Zain­te­re­so­wa­ni udzia­łem w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży wię­cej infor­ma­cji znaj­dą na stro­nie:  http://​www​.kra​ko​w2016​.com/. Tu tak­że doko­nać moż­na reje­stra­cji. Stro­na dostęp­na jest w 9  wer­sjach językowych.

Źró­dło: http://​msz​.gov​.pl

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski