Ważne ! Aktualizacja na 2022 ! Termin ważności paszportu przy wjeździe turystycznym na Dominikanę

Wyjąt­ko­wo do 31 lip­ca 2022 r. pasa­że­ro­wie wszyst­kich naro­do­wo­ści uda­ją­cy się na tery­to­rium Domi­ni­ka­ny mogą wje­chać do kra­ju, jeśli posia­da­ją waż­ny pasz­port w momen­cie wjaz­du i wyjaz­du z kra­ju. Pobyt w kra­ju nie może prze­kro­czyć waż­no­ści paszportu.

Arty­kuł 87 opu­bli­ko­wa­ne­go w 2011 r. roz­po­rzą­dze­nia 631–11 do USTAWY O MIGRACJI  Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej Nr 285–04 z  15 sierp­nia 2004 któ­ry stanowi :
ARTYKUŁ 87 – Wszy­scy cudzo­ziem­cy, przy inspek­cji  kon­tro­li imi­gra­cyj­nej przy wjeź­dzie na tery­to­rium Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej, muszą przed­ło­żyć nastę­pu­ją­ce dokumenty:
Nie­re­zy­den­ci:
a) kar­ta pokła­do­wa nale­ży­cie pod­pi­sa­na, zawie­ra­ją­ca wska­za­ne infor­ma­cje o obcokrajowcu:
1.Nazwiska;
2. Imio­na;
3. Naro­do­wość;
4. Płeć;
5. Numer pasz­por­tu lub inne­go doku­men­tu stwier­dza­ją­ce­go tożsamość;
6. Data urodzenia;
7. Miej­sce urodzenia;
8. Zawód lub zajęcie;
9. Cel wizyty;
10. Port przy­jaz­du i wyjazdu;
11. Numer lotu lub stat­ku, któ­rym został przetransportowany,
12. Adres i dane kon­tak­to­we w Repu­bli­ce Dominikany.
b) pasz­port waż­ny co naj­mniej sześć mie­się­cy
c) odpo­wied­nią wizę, jeśli jest to wyma­ga­ne, lub kar­tę tury­stycz­ną, jeśli doty­czy obco­kra­jow­ców rezy­den­tów. Oprócz doku­men­tów i wymo­gów poda­nych w punk­cie a) i b) Kar­tę Rezy­den­cji lub pozwo­le­nie na ponow­ny wjazd.
PARAGRAF – Nie­zło­że­nie któ­re­go­kol­wiek z wyma­ga­nych ele­men­tów, będzie pod­sta­wą do odmo­wy na wnio­sek o pobyt w kraju.
Tekst hisz­pań­ski  Regla­men­to jest tutaj :
http://​www​.migra​cion​.gov​.do/​l​e​y​e​s​/​D​e​c​_​6​3​1​-​1​1​_​R​e​g​l​a​m​_​L​_​2​8​5​-​0​4​.​pdf
Aktu­ali­za­cja :

Wszy­scy cudzo­ziem­cy, któ­rzy wjeż­dża­ją na Domi­ni­ka­nę wyłącz­nie w celach tury­stycz­nych, muszą posia­dać waż­ny pasz­port pod­czas poby­tu i wyjaz­du z kra­ju. Ten wyją­tek obo­wią­zu­je do 31 lip­ca  2022 r.

Tak więc może­cie Pań­stwo wje­chać do Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej, o ile pasz­port jest waż­ny pod­czas poby­tu.. Jest to obo­wią­zu­ją­ce  do 31 lip­ca 2022 , po czym waż­ność musi wyno­sić co naj­mniej 6 miesięcy.” 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski