Upadłość biur podróży Sky Club oraz Triada

Wszy­scy prze­by­wa­ją­cy za gra­ni­cą klien­ci biu­ra tury­stycz­ne­go Sky Club lub jego kon­tra­hen­tów powin­ni kon­tak­to­wać się z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mazowieckiego:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ul. Jagiel­loń­ska 26, 03–719 Warszawa
tel. (+48 22) 597 91 00
fax (+48 22) 597 92 90
e‑mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
Info­li­nia UM dla tury­stów: (+48 22) 597 95 44

W przy­pad­kach loso­wych oraz sytu­acjach trud­nych klien­tów biur Sky Club oraz Tria­da (lub ich kon­ta­hen­tów) w obwo­dzie kon­su­lar­nym na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej obej­mu­ją­cym pro­win­cje: Mon­te Cri­sti, Puer­to Pla­ta, Espa­il­lant, Maria Tri­ni­dad Sán­chez, Sán­chez Ramírez, Sal­cedo, Sama­ná, Valver­de i San­tiago Rodrígu­ez pro­si­my o bez­po­śred­ni kon­takt na numer dyżur­ny kon­su­la­tu: 1 8099746393

lub mail: konsul@dominikana.konsulat.gov.pl.

Kon­sul Hono­ro­wy RP
w Puer­to Plata
Marek Piwo­war­ski