Utrata paszportu w Republice Dominikańskiej

Zalecane metody postępowania w przypadku utraty, zagubienia, kradzieży polskiego paszportu w Republice Dominikańskiej

  1. zgło­sze­nie utra­ty na poli­cji w celu uzy­ska­nia zaświad­cze­nia o utra­cie, zagu­bie­niu lub kra­dzie­ży paszportu,
  2. powia­do­mie­nie wła­ści­we­go pol­skie­go kon­su­la­tu o zaist­nia­łym fak­cie (Repu­bli­ka Domi­ni­kań­ska pod­le­ga pod Kon­su­lat RP w Bogo­cie w Kolumbii),
  3. zwró­ce­nie się o wyda­nie doku­men­tu upraw­nia­ją­ce­go do powro­tu do kraju: 

Pro­ce­du­ra wyda­wa­nia pasz­por­tu oraz wyma­ga­ne do tego doku­men­ty opi­sa­ne są na stro­nie Amba­sa­dy RP w Bogo­cie.


Dane teleadresowe

REFERAT KONSULARNY

Kon­sul, I Sekre­tarz Ambasady Piotr Wyziń­ski
Refe­rent ds. konsularnych Pau­li­na Arias
Refe­rent ds. konsularnych Mag­da­le­na Cadillat

Adres kore­spon­den­cyj­ny:
Amba­sa­da RP de Bogo­ta, D.C.
Car­re­ra 21 bis No 104A-15, Bogo­ta, Repu­bli­ca de Colombia
E‑mail:
consulado@etb.net.co
consuladobogota@gmail.com
daniel.zietek@msz.gov.pl
Tel.: (+57–1) 620 93 69
Fax: (+57–1) 213 92 68
Tel. kom. w nagłych wypad­kach:+57 313 870 15 23