Ważność paszportu przy wjeździe do Dominikany – ważna zmiana

Sza­now­ni Państwo ,

Do 30 kwiet­nia  2023 r. pasa­że­ro­wie wszyst­kich naro­do­wo­ści uda­ją­cy się na tery­to­rium Domi­ni­ka­ny mogą wje­chać do kra­ju, jeśli posia­da­ją waż­ny pasz­port w momen­cie wjaz­du i wyjaz­du z kra­ju. Pobyt w kra­ju nie może prze­kro­czyć waż­no­ści paszportu.

 

 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski