Wizyta w Konsulacie

W przed­dzień pol­skie­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Kon­su­la­cie w Puer­to Pla­ta mia­ła miej­sce wizy­ta przed­sta­wi­cie­li domi­ni­kań­skiej poli­cji i woj­ska. Obec­ni byli mię­dzy inny­mi: Gene­rał Bry­ga­dy Poli­cia Natio­nal Pablo R. Almon­te Mora­les, pul­kow­nik Poli­cia Natio­nal Manu­el Mon­te­ro oraz inni goście z Gwar­dii Naro­do­wej oraz Sił Powietrz­nych. Pod­czas spo­tka­nia omó­wio­no aktu­al­ny stan bez­pie­czeń­stwa Konsulatu.