Wjazd na terytorium Dominikany – obecne wymogi

Stan wyjąt­ko­wy na tere­nie Repu­bli­ki Domi­ni­kań­skiej obo­wią­zu­je jak na razie do 18 paź­dzier­ni­ka 2020 r.

Do 15 wrze­śnia obo­wią­zu­je zakaz lotów bez­po­śred­nich z Pol­ski do Dominikany .

1/ Kwa­ran­tan­na po przy­lo­cie nie  jest wyma­ga­na  przy bra­ku obja­wów Covid . Na lot­ni­sku mogą być prze­pro­wa­dzo­ne wyryw­ko­we szyb­kie  testy na Covid 19 przez wła­dze sani­tar­ne . Testy takie są bez­płat­ne .  Do grud­nia 2020 roku podróż­ni są obję­ci ubez­pie­cze­niem na wypa­dek zaka­że­nia Covid 19 pokry­wa­nym przez Repu­bli­kę Dominikańską.

2/ Wymo­gi for­mal­ne przy wjeź­dzie moż­na  spraw­dzić oso­bi­ście tutaj :
http://​www​.con​su​la​dord​.com/​en/

3/ nie ma na chwi­le obec­na limitów/ ogra­ni­czeń prze­miesz­cza­nia się od miej­sca zamiesz­ka­nia ani mię­dzy prowincjami

4/ obo­wią­zu­je godzi­na poli­cyj­na jak na razie zarzą­dzo­na do dnia 27 wrze­śnia 2020 r .
Są dwie róż­ne pory/godziny  zależ­nie od prowincji :

A/ San­to Domin­go, Distri­to Nacio­nal,  San­tia­go,  San Cri­stó­bal, La Vega, Puer­to Pla­ta, Duar­te, San Pedro de Maco­rís, La Roma­na, San Juan de la Magu­ana, La Alta­gra­cia, Azua, Mon­se­ñor Nouel, Sán­chez Ramírez y María Tri­ni­dad Sánchez.

Od 17 do 5 rano w weekendy
Od 19 do 5 rano od ponie­dział­ku do piątku

B/ Espa­il­lat, Per­a­via, Bara­ho­na, Mon­te Pla­ta, Valver­de, Her­ma­nas Mira­bal, Mon­te Cri­sti, Sa­maná, Baho­ru­co, Hato May­or, El Seibo, Daja­bón, San­tia­go Rodrígu­ez, San José de Ocoa, Elías Piña, Inde­pen­den­cia oraz Pedernales

Od 20 wie­czór do 5 rano cały tydzień

Uwa­ga ! Jeśli lot odby­wa się w godzi­nach obję­tych godzi­ną poli­cyj­ną bilet lot­ni­czy oraz doku­ment podró­ży i rezer­wa­cja hote­lu upo­waż­nia­ją do prze­miesz­cze­nia się do /z miej­sca zamiesz­ka­nia z/ do lot­ni­ska .Nie jest obec­nie wyma­ga­ne obo­wiąz­ko­wo posia­da­nie badań na Covid-19 przy lądo­wa­niu lotem komer­cyj­nym na lot­ni­sku w Dominikanie.

Obo­wią­zu­je dużo lokal­nych ogra­ni­czeń któ­re nie są publi­ko­wa­ne . ( np . ogra­ni­czo­ny  dostęp do plaż , ogra­ni­cze­nia par­ko­wa­nia etc )

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski