Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku

W imie­niu wła­snym oraz wszyst­kich pra­cow­ni­ków Kon­su­la­tu życzę wszyst­kim Pań­stwu, Polo­nii domi­ni­kań­skiej, tury­stom spę­dza­ją­cym waka­cje na Domi­ni­ka­nie, zna­jo­mym oraz przy­ja­cio­łom zdro­wia, szczę­ścia i rado­ści w 2012 r.

Kon­sul Hono­ro­wy RP
w Puer­to Plata
Marek Piwo­war­ski