Wybory parlamentarne w Rzeczypospolitej Polskiej

Sza­now­ni Państwo,

Mamy przy­jem­ność poin­for­mo­wać Pań­stwa, że w dniu

8 paź­dzier­ni­ka 2011 r. (sobo­ta)

w biu­rze Kon­su­la Hono­ro­we­go w San­to Domin­go, Pana Gusta­vo Vegi, Ave­ni­da Sara­so­ta #20, Tor­re Empre­sa­rial AIRD, Apar­ta­men­to 4 noro­este, Ensan­che La Julia, odbę­dą się

WYBORY PARLAMENTARNE RP

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych odda­niem gło­su zapra­sza­my w godzi­nach 7.00 – 21.00. Oso­by chcą­ce oddać głos muszą legi­ty­mo­wać się waż­nym pasz­por­tem RP.


Informacje o wyborach i dokumenty: