Wybory prezydenckie w Polsce 2020

Sza­now­ni Państwo,

 

Pro­szę śle­dzić komu­ni­ka­ty na stro­nie inter­ne­to­wej https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​p​a​n​a​m​a​/​a​k​t​u​a​l​n​o​sci

 

Aby móc sko­rzy­stać z gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go, nale­ży zgło­sić takie zamie­rze­nie do 15 czerw­ca do amba­sa­dy w Panamie .

Koszt  zwro­tu koper­ty z kar­tą do gło­so­wa­nia pono­si gło­su­ją­cy – w przy­pad­ku Domi­ni­ka­ny jedy­nym roz­wią­za­niem jest prze­sła­nie jej przez DHL.

Z wyra­za­mi szacunku
Marek Piwowarski

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski