Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Sza­now­ni Państwo,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się wybo­ra­mi Pre­zy­den­ta RP, uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dn. 27.04.2015 r. (cza­su pol­skie­go) upły­wa ter­min zgła­sza­nia przez wybor­cę zamia­ru gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go, a w dn. 07.05.2015 r. (cza­su pol­skie­go) ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń do spi­su wyborców.

Poni­żej prze­sy­ła­my link do stro­ny z infor­ma­cją na temat elek­tro­nicz­ne­go zapi­su na wybory:

http://​www​.bogo​ta​.msz​.gov​.pl/​p​l​/​w​y​d​a​r​z​e​n​i​a​/​r​u​s​z​y​l​s​y​s​t​e​m​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​z​n​e​j​r​e​j​e​s​t​r​a​c​j​i​w​y​b​o​r​c​o​w​z​a​g​r​a​n​ica

oraz link do stro­ny zawie­ra­ją­cej ogól­ne infor­ma­cje na temat wyborów:

http://​www​.bogo​ta​.msz​.gov​.pl/​p​l​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​/​w​y​b​o​r​y​2​0​15/

Uprzej­mie przy­po­mi­na­my, że z uwa­gi na róż­ni­cę cza­so­wą, w Kolum­bii wybo­ry Pre­zy­den­ta RP zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne w dn. 09.05.2015 r. (sobo­ta), w sie­dzi­bie Amba­sa­dy RP w Bogo­cie. Gło­so­wa­nie roz­pocz­nie się o godzi­nie 7.00, a zakoń­czy o godzi­nie 21.00.

Oso­by miesz­ka­ją­ce poza Bogo­tą, w Pana­mie, na Domi­ni­ka­nie, Haiti oraz na Wyspach Saint Lucia, Anti­gua i Bar­bu­da mogą gło­so­wać korespondencyjnie.

Z powa­ża­niem,
Daniel Zię­tek
Kon­sul RP

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski