Wykaz laboratoriów wykonujących testy / próby na Covid 19 na terenie Dominikany

W związ­ku ze zmia­ną praw­ną w Pol­sce i znie­sie­niem kwa­ran­tan­ny dla tury­stów powra­ca­ją­cych z zagra­ni­cy o ile :
„19) przez oso­by posia­da­ją­ce nega­tyw­ny wynik testu dia­gno­stycz­ne­go w kie­run­ku SARS-CoV‑2 wyko­na­ne­go, przed prze­kro­cze­niem gra­ni­cy, w okre­sie 48 godzin, licząc od momen­tu wyni­ku tego testu„ ( https://​dzien​ni​ku​staw​.gov​.pl/​D​2​0​2​1​0​0​0​0​1​5​3​0​1​.​pdf ) poda­je­my wykaz labo­ra­to­riów wyko­nu­ją­cych testy na Covid 19 na tere­nie Domi­ni­ka­ny reko­men­do­wa­nych przez Amba­sa­dę USA w San­to Domin­go ( @EmbajadaUSAenRD ) :
http://do.usembassy.gov/embassy/u‑s‑citizenship-services/covid-19-testing-in-the-dominican-republic/

 

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski