Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania

Do piąt­ku 03 kwiet­nia 2020 r. od dnia dzi­siej­sze­go  obo­wią­zu­je na Domi­ni­ka­nie zakaz opusz­cza­nia miej­sca zamiesz­ka­nia w godzi­nach 20 wie­czór do 6 rano

Recu­er­den­se que hoy entra en vigen­cia el toque de queda – no se puede salir des­de las 8:00pm hasta 6:00 am

Kon­sul Gene­ral­ny hono­ro­wy RP
w Puer­to Pla­ta
Marek Piwo­war­ski