Zalecana ostrożność dla pasażerow na lotnisku Las Americas w Santo Domingo

Kon­su­lat RP w Puer­to Pla­ta zale­ca pol­skim tury­stom zacho­wa­nie zwięk­szo­nej ostroż­no­ści przy opusz­cza­niu ( szcze­gól­nie w godzi­nach wie­czor­nych oraz noc­nych ) lot­ni­ska Las Ame­ri­cas w San­to Domin­go w związ­ku z powta­rza­ją­cy­mi się przy­pad­ka­mi kra­dzie­ży oraz roz­bo­jów na pasażerach .

Marek Piwo­war­ski

Kon­sul Hono­ro­wy RP

w Puer­to Plata